Każdy Klient Banku Spółdzielczego w Wolbromiu ma prawo zgłoszenia opinii i wątpliwości dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Możliwe formy złożenia reklamacji.

Klient Banku może złożyć reklamację w siedzibie Banku a także w każdej Placówce Banku, osobiście lub przez pełnomocnika, ustnie lub pisemnie, za pośrednictwem poczty, posłańca, faksu: (32) 644 23 10 lub poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Terminy udzielenia odpowiedzi.

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Formy odpowiedzi na reklamacje.

Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta Banku odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

Możliwości odwołania od decyzji Banku.

Klient Banku będący konsumentem może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Ponadto każdy Klient Banku może skierować sprawę do Sądu Polubownego przy KNF lub wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl. Klient Banku będący osobą fizyczną może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania w trybie i na zasadach określonych w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2018-12-13
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,31 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl