KOMUNIKAT - zastrzeżony PESEL

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2024r. wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają za zadanie ograniczyć skutki kradzieży tożsamości Klientów. Nakłada się m.in. na banki obowiązek weryfikacji w Rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL konsumenta. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.  

Będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, w przypadku:

  • zawierania umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy) lub rachunek oszczędnościowy,
  • zawierania umowy o kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny w ROR, kartę kredytową, kredyt hipoteczny,
  • wypłaty gotówkowej w kasie Banku (jeśli suma wszystkich wypłat gotówkowych w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

Jeśli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony wówczas nie możesz:  

  • założyć konta oszczędnościowo- rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
  • zaciągnąć kredytu,
  • dokonać zmiany umowy kredytu, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • wypłacić z konta w kasie placówki Banku więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.

Zastrzeżenie numeru PESEL możesz w każdej chwili cofnąć lub ponownie zastrzec. By dowiedzieć się jak to zrobić, należy wejść na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub udać się do Urzędu Gminy.

W przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, Bank po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji będzie mógł odmówić zawarcia umowy do czasu przywrócenia dostępności systemu.


W razie pytań Pracownicy naszego Banku służą pomocą.