ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

OGŁOSZENIE


Zarząd Banku   Spółdzielczego   w   Wolbromiu  informuje,   że  w  dniu
27 czerwca 2024r. o godz. 900 w lokalu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, przy ul. Krakowskiej 26 - Sala Narad II piętro odbędzie się


ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI
 Banku Spółdzielczego w Wolbromiu


z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium.
2.    Przyjęcie regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad –podjęcie uchwały.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
5.    Wybór Komisji:
a)    mandatowo-skrutacyjnej;
b)    wnioskowej;
c)    d.s. odpowiedniości;
6.    Zmiana Statutu Banku:
a)    przedstawienie proponowanych zmian,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie Uchwały. 
7.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2023, przedstawienie bilansu oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9.    Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2024.
10.    Dokonanie oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu. 
11.    Dokonanie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu.
12.    Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2023.
13.    Propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
14.    Zapoznanie z Raportem z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
15.    Zapoznanie z Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu.  
16.    Informacja o wynikach lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Krakowie i sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.
17.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
18.    Zapoznanie z Raportem z samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
19.    Zapoznanie z Raportem z samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
20.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
b)    wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu;
c)    oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu;
d)    zatwierdzenia Raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;
e)    zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu.
f)    Przyjęcie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2023;
g)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
h)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku:
1)    Prezesowi Zarządu Witoldowi Myszor,
2)    Wiceprezesowi Zarządu Bożenie Kozieł,
3)    Członkowi Zarządu Krzysztofowi Olszańskiemu,
4)    Członkowi Zarządu Jolancie Glaba,
i)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023r; 
j)    uchwalenia kierunków działalności Banku na 2023r.;
k)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań;
l)    podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
m)    oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
n)    oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023r. 
o)    wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
p)    przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Krakowie i sposobu ich realizacji;
21.    Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
22.    Zamknięcie obrad.

            Zarząd Banku